BG
 

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изразявам изрично волята и съгласието си „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ” АД с търговско наименование НЕПЕДОНИ/NEPEDONI да обработва данните ми (име, фамилия, имейл, телефонен номер, данни в автобиография, образование, владеене на езици, последно работно място) за целите на участието ми в процедура по кандидатстване и подобор за работа в Печатница НЕПЕДОНИ, осъществяване на контакт за провеждане на интервю и назначаване, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Администратор на личните данни е „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК:203230357 , със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Индустриална. „НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ” АД поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на участниците.

Изразявам изрично волята и съгласието си, че за целите посочени в т.1, Администраторът може да предоставя данните ми на определено от него обработващо данни лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679), като изисква от него да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство и настоящите условия.

Личните данни по т.1 се събират единствено за целите посочени в т.1, на основание чл.6, ал.1, б."б" от Регламент (ЕС)2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор).

Данните се съхраняват за срок до 3 месеца след края на кампанията по кандидатстване за работа и извършване на подбора. Всеки кандидат, чиито данни се обработват за целите по т.1, има следните права: (а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679; (г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;  (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие;  (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с нас по всяко време на office@nepedoni.net. За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана на https://nepedoni.net/page/9/политика-за-поверителност-при-ползване-на-уебсайта-на-Ню-Глобал-България-АД.html 

Форма за контакт и запитвания

x
свържете се с нас

Форма за изпращане на CV

Позволени формати: .jpg, .doc, .pdf. Максимален размер на всеки файл: 2MB
Вашите продукти са по-видими с нашите опаковки!